ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

วันวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง ครั้งที่ 15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มลุ่มน้ำฝางจัดโครงการปริยัติสัมพันธ์วันวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง ครั้งที่ 15 เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้มีความรู้และประสบการณ์ในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) ตลอดจนส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถและได้แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางวิชาการ โดยจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่ม 5 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) และระดับประเทศต่อไป

ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. โดยนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง