Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ จัดกำลังพล จัดกิจกรรมเสาธง ๕ นาที เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ

เมื่อ ๐๕ ๐๘๐๐ ก.พ.๖๒ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ จัดกำลังพล จัดกิจกรรมเสาธง ๕ นาที เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ และปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนฝึกระเบียบแถวเบื้องต้น และให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ บ.ห้วมอย ม.๘ ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น.มีนักเรียนเข้าร่วม ๒๓๔ คน แล้วเสร็จเมื่อ ๐๕๑๐๓๐ ก.พ.๖๒