Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ 3 นำทัพ Kick Off ลดเผาแก้หมอกควัน-ไฟป่ารณรงค์ “ลดหมอกควัน ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต” …..สร้างจิตสำนึกลดการเผาของประชาชน กองทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่าประจำปี 2562

แม่ทัพภาคที่ 3 นำทัพ Kick Off ลดเผาแก้หมอกควัน-ไฟป่ารณรงค์ “ลดหมอกควัน ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต” …..สร้างจิตสำนึกลดการเผาของประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่าประจำปี 2562

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

ตามที่รัฐบาล ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับชาติ และมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้กันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค เพื่ออำนวยการ ประสานงานกับส่วนราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือนั้น ในการปฏิบัติที่สำคัญ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ได้จัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรรวมทั้งเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า และป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบโดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลัง และความพร้อมของทุกภาคส่วน ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า

 

จึงได้บรูณาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม การรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิด ไฟป่าและหมอกควันขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เพื่อแสดงเจตนาอันมุ่งมั่น ที่จะดำเนินการ เพื่อให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลดระดับความรุ่นแรงและ เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดจิตสำนึกในความร่วมมือลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

 

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญคือประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้