Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาพร้อมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาพร้อมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30น.ที่ วัดน้ำล้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พันเอกดุสิต ปุรเสาร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ โดยมีทหารจาก มณฑลทหารบกที่38 กรมทหารพรานที่32 กองพันทหารม้าที่10 กองพันทหารม้าที่15 และนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองพร้อมครอบครัวทหารรวมทั้งสิ้น300คน ร่วมเวียนเทียน ที่วัดน้ำล้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ น้อมเกล้าถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย

https://drive.google.com/file/d/1781u2XB-TTMobF8d-8eAmRQaRyT0R2EQ/view?usp=sharing