Reporter&Thai Army

“ รวมใจภักดิ์ถวายพระราชา ” ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“ รวมใจภักดิ์ถวายพระราชา ” ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พลโทสุรเชษฐ์ ตันยะเวช ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ เพื่อนำน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม มี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ,นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
, นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้มีสภาพใสสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีความพร้อมที่จะนำไปประกอบพิธีสำคัญได้ตลอดเวลา ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาใช้สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก และใช้พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลกให้รับผิดชอบในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระสองห้อง และจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสระสองห้อง ในวันพฤหัสที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติต่อไป

 

ส่วนกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีดังนี้ วันที่ 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทุกจังหวัด , วันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 มีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน, วันที่ 18 – 19 เมษายน 2562 พิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ , วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก, วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิเฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์, วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้ามีพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยและช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร , วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้าฯ

ขอบคุณภาพข่าวจาก คุณ ปรีชา นุตจรัส

https://youtu.be/GAnB78yoMCA