Reporter&Thai Army

” เทิดไว้เหนือเกล้า สมานฉันท์ประเทศไทย ” ผบ. มณฑลทหารบกที่ 39 เปิดกิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชน พร้อมด้วย ชุดวงดนตรีขุนภักดี 39…

” เทิดไว้เหนือเกล้า สมานฉันท์ประเทศไทย ” ผบ. มณฑลทหารบกที่ 39 เปิดกิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชน พร้อมด้วย ชุดวงดนตรีขุนภักดี 39…

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกองทัพบกเพื่อประชาชน “เทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ” เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักสามัคคี ของประชาชนในชาติ และบทบาทหน้าที่ของทหารในปัจจุบัน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มาเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน

 

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำชุดขุนภักดี 39 ซึ่งเป็นวงดนตรีของหน่วยสร้างความบันเทิง และสร้างจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านประเทศไทยให้มั่นคงแข็งแรงและมีความสุข ส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็นอยากให้บ้านเมืองมีความสงบสุข มีความรักความสามัคคีกัน ของคนในชาติ และขอบคุณทหารที่เสียสละปกป้องและดูแลประเทศไทยตลอดมา