Reporter&Thai Army

ร.อ.สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ร.711 มอบหมายให้ ร.ท.อนุพงศ์ ผัดวัง รอง ผบ.ร้อย ร.711 ร่วมกับข้าราชการพลเรือน,จนท.ตำรวจ.,และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.ปางหมู ร่วมกันจัดกิจกรรม ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ 041000 มี.ค.62 ฉก.ร.7 โดย ร.อ.สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ร.711 มอบหมายให้ ร.ท.อนุพงศ์ ผัดวัง รอง ผบ.ร้อย ร.711 ร่วมกับข้าราชการพลเรือน,จนท.ตำรวจ.,และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.ปางหมู ร่วมกันจัดกิจกรรม ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือน มี.ค.62

 

ครั้งที่ 1 ณ บ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จว.ม.ส. โดยได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของราษฏรและได้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ,ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ,ปัญหายาเสพติดและได้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศและหมอกควัน พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และบริการทางการแพทย์ ให้แก่ ครอบครัว นาย วิชัย แลง อายุ 50 ปี และ ครอบครัว นางโอ่ง คำคุณ อายุ 93 ปี ตามแผนการปิดล้อมทางด้านกิจการพลเรือน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการพบปะพูดคุยกับ จนท.ศูนย์ดำรงธรรมประจำหมู่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ไม่มีการร้องทุกข์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ