Reporter&Thai Army ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ชุดปฏิบัติติการกิจการพลเรือน กองพล (ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ กกล.รส.จว.น.ว.จัดกิจกรรม บรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษริย์ไทย

เมื่อ ๔ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ชุดปฏิบัติติการกิจการพลเรือน กองพล (ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ กกล.รส.จว.น.ว.จัดกิจกรรม บรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่เกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยยายและผลงานของรัฐบาล และ ทบ. นำไปสู่การมีส่วนรวมของประชาชน ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำท้องที่ อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ ในการประชุมประจำเดือน ของ อ.ชุมแสง จำนวน ๔๕๐ คน โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ นอภ.ชุมแสง เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม อ.ชุมแสง