Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต​ จว.อ.น. ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอห้วยคต​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการรวมพลังวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ​ (ทสปช.)​

เมื่อ ๐๔๐๙๓๐ มี.ค.๖๒ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต​ จว.อ.น. ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอห้วยคต​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการรวมพลังวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ​ (ทสปช.)​ได้ช่วยกันพัฒนารอบศาลาประชาคมอำเภอห้วยคตเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงานความดีของบรรพชนและเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน​ ๕๐​ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย