Reporter&Thai Army

หมู่.รส.ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.38) อ.สันติสุข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.สันติสุขร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำมวบ ทำฝายกักเก็บน้ำใว้ใช้ในฤดูแล้ง

เมื่อ 050900 มี.ค.62 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.38) อ.สันติสุข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.สันติสุขร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำมวบ ทำฝายกักเก็บน้ำใว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ ใต้สะพานบ้านน้ำโซ้ง ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข โดยมีนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน รายละเอียดตามภาพ