ข่าวเชียงใหม่

ปปส.ภาค 5 จัดอบรมสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ภาคเหนือตอนบนระบบขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

ปปส.ภาค 5 จัดอบรมสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ภาคเหนือตอนบนระบบขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ทีรับฝากสินค้ายังขาดประสบการณ์และทักษะการสังเกตเกี่ยวกับการรับฝากสินค้าที่ผิดปกติประกอบกับผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายซึ่งเป็นช่องว่างทำให้ไม่สามารถสืบสวนจับกุมผู้ฝากส่งและผู้รับ ยาเสพติดได้

 

 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ พื้นที่ ภาคเหนือตอนบนโดยระบบขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (Logistics) โดยมีเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค 5 พร้อมผู้ประกอบการจากภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ณ โรงแรมกรีนลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากสถานการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึใช้ระบบขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ประกอบการการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าที่มีอัตราการเจริญเติบโต ค่อนข้างสูง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการติดต่อซื้อขายสินค้าเช่น เฟสบุ๊ค หรือไลน์ เป็นต้น มีกลุ่มค้ายาเสพติดลักลอบแอบแฝงใช้การส่งยาเสพติดผ่านช่องทางการรับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดของกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดก่อนจะกระจาย ยาเสพติดไปสู่ผู้เสพทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตามสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ทีรับฝากสินค้ายังขาดประสบการณ์และทักษะการสังเกตเกี่ยวกับการรับฝากสินค้าที่ผิดปกติประกอบกับผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายซึ่งเป็นช่องว่างทำให้ไม่สามารถสืบสวนจับกุมผู้ฝากส่งและผู้รับ ยาเสพติดที่มีการส่งผ่านช่องทางดังกล่าวได้ เช่น การไม่จัดทำบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุลเลขประจำตัวประชาชนของผู้ส่งหรือผู้ ฝากรวมทั้งไม่มีการบันทึกรายละเอียด/ของผู้รับหรือผู้รับแทนเมื่อมีการส่ง มอบสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์นั้น โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่จัดขึ้น/เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ดำเนิน กิจการสถานประกอบการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ภาคเอกชน รวมถึง รัฐวิสาหกิจ/และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาการลักลอบ ขนส่งยาเสพติดเข้าใจกระบวนการในการลักลอบล าเลียงหรือขนส่งยาเสพ ติด/เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศและมีส่วนร่วมในการสกัดกั้นการลักลอบ ขนยาเสพติดผ่านช่องทางดังกล่าวรวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ/เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ.

https://youtu.be/bQp-Fke4Ic8

ทรงวุฒิ ทับทอง
cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์