ลำพูนจัดโครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ


ลำพูนจัดโครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินงานจัด “โครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( Love connect For Family)” เพื่อให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ที่มีหน้าที่ ในการหล่อหลอมขัดเกลาคน ให้เป็นคนดี ม

ีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดี โดยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ เกื้อกูลกัน มีสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ไม่กระทำความรุนแรงต่อกัน รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัว โดยบุคลในครอบครัว มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้เพียงพอ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการให้บริการสตรีและครอบครัวเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่กลุ่มสตรีและครอบครัว โดยการบูรณาการอย่างมีส่วมร่วมกัน หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด จำนวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน การมอบเกียรติบัตรยกย่องครอบครัวอบอุ่น จำนวน 10 ครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง การมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน และการแสดงนิทรรศการการให้บริการ และร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน

…………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน