ข่าว ยโสธร

“อบจ.ยโสธรจัดโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค”

“อบจ.ยโสธรจัดโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค” ที่ห้องประชุมโรงเรียนคำเตยวิทยา ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 5 กรกฎาคม. 2562 เวลา10.00 น.นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรมอบหมายนายตรงสิทธิ์ ตั้งจตุรวิธ ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัอยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรกล่าวว่าในปัจจุบันมีการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจมาก ทำให้เกิดการแข่งขันกันผลิตและบริการเพื่อตอบสนองผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบางครั้งยังเกิดความเชื่อตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาและถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการบริโภคด้านประกันภัยประกันอุบัติเหตุด้วย

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเห็นความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคจึงจัดให้มีโครงการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าอบรมจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)และประชาชนผู้สนใจจำนวน125คนได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยาและวิทยากรจากสำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร)สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ)สร้างเสริมความรู้สู่ชุมชนเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว