ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ดร.เอกภาพ โฆษกกระทรวงเกษตรฯ ร่วมแถลงโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง รัฐบาลช่วยค่าปุ๋ยไร่ละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่

4 กรกฎาคม 2567 นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณัฎฐกิตต์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของรัฐบาล  โดยความเป็นมาโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง มาจากผู้แทนราษฎร และตัวแทนเกษตรกร ได้เสนอปัญหาเรื่องปุ๋ยราคาแพง เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนต่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ท่านนายกฯจึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หาวิธีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้ปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ราคาถูกและทั่วถึง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับตัวแทนเกษตร หาวิธีช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพง จึงได้เสนอโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติเห็นชอบ นำเสนอ ครม.และครม.เห็นชอบ โดยรัฐบาลอนุมัติเงินโครงการนี้ 29,518.0200 ล้านบาท โดยกำหนดให้รัฐบาลช่วยค่าปุ๋ยไร่ละไม่เกิน 500 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ หรือไม่เกินครอบครัวละ 10,000 บาท โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องไปขึ้นทะเบียนแจ้งความจำนงต่อกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมแจ้งจำนวนปุ๋ยและสูตรปุ๋ยที่ต้องการ ซึ่งสูตรปุ๋ยเป็นสูตรที่ประชาชนเคยใช้มาก่อน และตรงกับสูตรที่ร้านวางจำหน่ายทั่วไป โดยรัฐบาลจะควบคุมคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ปุ๋ยสูตรเดียวกันต้องมีราคาเท่ากันทั่วประเทศ โรงงานที่ผลิตปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องผลิตปุ๋ยในประเทศไทย และต้องผ่านการรับรองมาตรฐานปุ๋ยจากกรมวิชาการการเกษตร ระยะดำเนินการ 15 ก.ค. 67-31 พ.ค. 68 รัฐบาลจะสมทบเงินผ่าน ธกส.เท่านั้น เกษตรกรจะต้องเข้าแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และเจ้าหน้าที่ ธกส. จะช่วยดำเนินการให้เกษตรกรทุกพื้นที่ โครงการนี้เป็นโครงการสมัครใจ เกษตรกรต้องแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการ โดย นายเอกภาพฯ เน้นย้ำว่าโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

ด้าน นายณัฏฐกิตต์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว แถลงว่าที่ต้องให้เฉพาะโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ เพราะสามารถกำหนดราคาจำหน่ายได้ ปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ มากกว่า 100 โรงงาน มีปุ๋ยที่จะส่งมอบเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้เราจะมอบผ่านสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านท่านตามที่ท่านลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์แล้ว ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีต้องการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยเกษตรกรจ่ายค่าปุ๋ยครึ่งราคา

สมนึก บุญศรี  รายงาน