Uncategorized

พังงา/สถิติจังหวัดพังงาเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ต่อยอดเน็ตประชารัฐสร้างโอกาส ให้ชุมชน

พังงา/สถิติจังหวัดพังงาเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ต่อยอดเน็ตประชารัฐสร้างโอกาส ให้ชุมชน
วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเน็ตประชารัฐ สร้างโอกาส ให้ชุมชน”เสริมทักษะด้านดิจิทัล ส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ ใน 7 อำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรจากดีแทคเน็ตอาสา และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐแล้วเข้าร่วม

น.ส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา กล่าวว่า รัฐบาลได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ “เน็ตประชารัฐ”จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ให้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) หมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนในประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ขอความร่วมมือสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำ“โครงการ 1 กิจกรรม1 จังหวัด”ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม สร้างรายได้ อัตลักษณ์ และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการซื้อ-ขายสินค้าผ่านดิจิทัล ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ดิจิทัลกับการประกอบอาชีพ ชุมชนมีช่องทางการซื้อ-ขายสินค้าผ่านดิจิทัลจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐและเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของชุมชน/หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ในจังหวัดพังงามีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ และเปิดให้บริการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 61 หมู่บ้าน การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้น 2 จุด ใน อ.เมืองพังงา และ อ.ตะกั่วป่า โดยเน้นประชาชนในพื้นที่ที่เป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐเรียบร้อยแล้วใน 7 อำเภอ เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 140 คน สำหรับในอำเภอเกาะยาวนั้น จะมีการติดตั้งในเฟสที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการโดยสำนักงาน กสทช.
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530