Uncategorized

ศอ.ปส.จ.ยโสธร ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ครั้งสุดท้ายปี 2561

ศอ.ปส.จ.ยโสธร ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ครั้งสุดท้ายปี 2561
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร(ศอ.ปส.จ.ยส.)ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ครั้งสุดท้ายปี2561 พร้อมกันนี้ รอง.ผู้ว่าฯยโสธร ได้กล่าวขอบคุณ ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันทำงานกันเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้จังหวัดเป็นอย่างดี ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครบ 36 ปี


วันนี้(5ก.ย.61) ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 12/2561 ที่ประชุมได้มีการติดตามและเร่งรัดให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการใช้งบประมาณในการดำเนินการของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในโอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวขอบคุณ ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันทำงานกันเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้จังหวัดเป็นอย่างดี ในโอกาสที่ได้เกษียณอายุราชการ ครบ 36 ปี พร้อมกันนี้ได้มอบหมายงาน(ชั่วคราว)ในครั้งนี้ให้กับนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานดำเนินการในที่ประชุม ต่อไป


สำหรับ ผลจัดระเบียบสังคมแบบบรูณาการ ทหาร ตำรวจ ปกครอง ประจำเดือน สิงหาคม2561 มีดังนี้ การตั้งจุดตรวจ รวม 123 ครั้ง ผู้ต้องหา 25 ราย แยกเป็นอำเภอไทยเจริญ 24 ราย และอำเภอมหาชนะชัย 1 ราย ยาบ้า 283 เม็ด ,กัญชา ผู้ต้องหา 1 ราย จำนวน 9.45 กิโลกรัม ,สุ่มตรวจปัสสาวะ ได้จำนวน 58 ราย ที่อำเภอเมือง และอำเภอกุดชุม20 ราย ในส่วนการจัดระเบียบจำนวน 71 ครั้ง, แยกเป็นสถานบริการ30 ครั้ง,สถานที่ 25 ครั้ง,โต๊ะสนุกเกอร์ 19 ครั้ง,สถานที่ 18 ครั้ง,ร้านเกมส์/อินเทอร์เน๊ต 42 ครั้ง สถาน 29 ครั้ง และพื้นที่เสี่ยวอื่นๆ 18 ครั้ง
ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่สําคัญของประเทศชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านของความเชื่อมั่นต่อสายตาของต่างประเทศ ในด้านการลงทุน หรือจะเป็นในด้านของสังคม ยาเสพติดยังเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมต่างๆ และขัดต่อจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยอีกด้วย


………………………..
นายอุทัย มานาดี / โทร.098-1194212