Uncategorized

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู อาจารย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ให้การต้อนรับ


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยจัดการศึกษาในลักษณะสหศึกษาแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาช่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาสามัญให้มีคุณภาพ โดยมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการทำงาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์พื้นฐานในด้านวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนประจำ โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ ให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม และในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งสิ้น 959 คน มีครูและบุคลากร 91 คน ด้านการดำรงชีวิตในโรงเรียน ได้จัดนักเรียนเข้าพักประจำในหอพัก 14 หลัง 4 หมู่บ้าน จำแนกเป็นหอพักนักเรียนหญิง 8 หลัง หอพักนักเรียนชาย 6 หลัง บ้านพักนักเรียนหญิง 1 หมู่บ้านและบ้านพักนักเรียนชาย 3 หมู่บ้าน และมีครูทำหน้าที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงดู ในช่วงกลางคืนและวันหยุดเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
โอกาสนี้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน ประกอบด้วย กระเป๋าพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน และถุงเท้า ให้แก่นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำให้แก่นักเรียนต่อไป

*************
บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ