Uncategorized ข่าว นราธิวาส

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่นราธิวาส

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่นราธิวาส

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ก.ย. 62 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ในปี พ.ศ. 2507 เนื่องจากถูกวาตภัยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงส่งเสริมให้นักเรียนในทุกพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ซึ่งองคมนตรีได้ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยขอให้เน้นหนักในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่ม และจะมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์มาให้กับทางโรงเรียนตามความต้องการ โอกาสนี้องคมนตรีพร้อมคณะ ได้เปิดนิทรรศการและผลงานของนักเรียนและปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารเรียน

จากนั้นองคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 เพื่อปลูกฝังการศึกษาสำหรับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านลูโบะสาวอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดดำเนินการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 โรงเรียนประสบวาตภัย พัดอาคารเรียนเสียหายใช้การไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมราชประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย รวบรวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเพื่อสร้างอาคารเรียน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้โรงเรียนเปลี่ยนนามใหม่ว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 155 คน โดยมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในด้านต่างๆอาทิ การขาดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ การแก้ปัญหาน้ำสำหรับการบริโภค และงบประมาณสำหรับการทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายอำเภอได้รับเรื่องเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป ในการนี้องคมนตรีพร้อมคณะ ได้ร่วมเปิดอาคารบ้านพักนักเรียน ปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 3,000 ตัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน อำเภอตากใบ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นับเป็นสถานศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 44 ในจำนวน 58 โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกภาคเรียนและทุกๆปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะออกเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง 58 โรง พร้อมนำสิ่งของพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้กับนักเรียน ซึ่งทั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง 3 แห่ง ได้รับกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนานได้กล่าวสรุปผลงานของโรงเรียน พร้อมนำชมนิทรรศการมีชีวิต ผลงานของนักเรียน และการแสดงดนตรีพื้นบ้านเพื่อต้อนรับและใช้แสดงในโอกาสพิเศษต่างๆ จากนั้นองคมนตรีและคณะได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 2 ชั้น หลังใหม่ จำนวน 5 ห้องเรียน และเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิตอีกด้วย

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ