Reporter&Thai Army

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ทุกส่วนสนับสนุนการสร้างพลังจิตอาสาของประชาชน และเดินหน้าปราบปรามปัญหายาเสพติด อาวุธสงครามพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ทุกส่วนสนับสนุนการสร้างพลังจิตอาสาของประชาชน และเดินหน้าปราบปรามปัญหายาเสพติด อาวุธสงครามพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.ที่มี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เลขาธิการ คสช.เป็นประธานว่า เลขาธิการ คสช. ยังคงให้ความสำคัญกับแนวทางจิตอาสาพระราชทาน โดยย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราโชบาย เน้นการสร้างและส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก มีวินัย มีพลังในการดูแลชุมชนที่อยู่อาศัย เป็นจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีส่วนราชการเป็นต้นแบบ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนการเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงครามในพื้นที่ชายแดน เลขาธิการ คสช.ระบุว่าได้เห็นความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่และปรากฏผลการจับกุมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งยังคงต้องเข้มข้นในมาตรการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งงานด้านการข่าว นอกจากนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องเร่งปราบปรามในพื้นที่ภายใน เน้นการตรวจค้นแหล่งพักและแหล่งจำหน่ายยาเสพติด ซึ่งการดำเนินการควบคู่ทั้งสกัดกั้นจากนอกประเทศและกวาดล้างในพื้นที่ภายใน จะทำให้การแก้ปัญหายาเสพติดเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม สังคมจะมีความปลอดภัยและสงบสุข

​การประชุมวันนี้ เลขาธิการ คสช. ยังได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานศึกษาและเตรียมการในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการเตรียมการเลือกตั้งของประเทศ ทั้งการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะการดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อสร้างบรรยากาศที่อำนวยต่อการเดินหน้าประเทศอย่างดีที่สุด