Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา ประชุมเร่งขับเคลื่อน และสนับสนุน โครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา

พะเยา ประชุมเร่งขับเคลื่อน และสนับสนุน โครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุม ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบิน ในจังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่กา ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา และชี้นำจุดตำแหน่งที่ตั้งโครงการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา รวมถึงการออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่มีความสะดวกทันสมัย และได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (กบจ.) ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ เห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา จากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการดังกล่าว ต่อมาจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาความเห็น และข้อเสนอแนะในการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ด้านการใช้ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม , ด้านโครงข่ายคมนาคม , ด้านโครงสร้างพื้นฐาน , ด้านผังเมือง , ด้านวิชาการ , ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในการสนับสนุนภาคเอกชน และด้านการจัดการรองรับความเจริญเติบโตการสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา ขณะเดียวกันเครือข่ายการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสนามบินเชียงคำ ก็ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงคำอีก 1 ชุด และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้ประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดพะเยา “พะเยาโมเดล” พร้อมทั้งเรื่อง การก่อสร้างสนามบิน โดยมอบหมายจังหวัดพะเยา ตั้งคณะกรรมการศึกษาในการสร้างสนามบินด้วยนั้น

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งทำการศึกษาความเหมาะสมและเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยงานรวบรวม และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมของบริเวณที่ศึกษา การสำรวจความเหมาะสมเกี่ยวกับจุดที่ตั้งสนามบิน , การศึกษาผลกระทบด้านวิศวกรรมจราจร สำรวจเก็บข้อมูล และคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้บริการ และจำนวนเที่ยวบิน , ศึกษาทางเลือกตำแหน่งจุดที่ตั้งของสนามบินที่มีความเหมาะสม , การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น , การรับฟังความคิดเห็น และมีการมีส่วนร่วมการนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา โดยใช้งบประมาณในการศึกษาและดำเนินการ เป็นงบกลางปี 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาฯ ทั้งนี้ให้ดำเนินการขับเคลื่อนการก่อสร้างสนามบินรวม ถึงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา โดยให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

สำหรับการเลือกว่าจะใช้สถานที่ใดเป็นสถานที่ก่อสร้างสนามบินนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทั้งที่ตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา และ อ.เชียงคำ ซึ่งจุดที่อำเภอเชียงคำนั้น ทางจังหวัดมีแผน จะทำเป็นสนามบินเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วย ซึ่งได้มอบหมายให้ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป…

https://youtu.be/DBICeXCbi4w