พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. และ รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมพิธีเปิดการขุดลอกคลองสาธารณะ คลองแม่ลายเหนือ ม.8 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


เมื่อ 5 ธ.ค.61,1030 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. และ รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมพิธีเปิดการขุดลอกคลองสาธารณะ คลองแม่ลายเหนือ ม.8 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, ดร.ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร, นายองอาจ สังขหัตถกร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร, นายเกษม ตาสะหลี ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำเพชร
โดยคลองแม่ลายเหนือ เป็นลำน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 ตำบล คือ ตำบลนครชุม และตำบลคลองแม่ลาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รับน้ำมาจากฝายท่ากระดาน ปากคลองกว้าง 45 – 50 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ มีสภาพคลองหนาแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืช ประมาณ 1,250 ตัน ทำให้น้ำในลำคลองไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ เพราะผักตบชวา และวัชพืชหนาแน่น ปิดกั้นทางน้ำเป็นบริเวณกว้าง ตลอดจนสร้างผลกระทบต่อสัตว์และระบบนิเวศในลำคลอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ส่งชุดปราบปรามเฉพาะกิจผักตบชวา ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช โดยใช้รถขุดตีนตะขาบติดตั้งบุ้งกี๋ขนาดใหญ่ 2 คัน, เรืออลูมิเนียมท้องแบนติดตั้งอุปกรณ์ผลักดันผักตบชวา 2 ลำ, รถติดเครน 1 คัน, รถบรรทุก 6 ล้อติดเครน 1 คัน และสมอสำหรับกำจัดวัชพืชที่มีรากลึกจำนวน 1 ตัว พร้อมเจ้าเหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดผักตบชวา โดยเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จประชาชนกว่า 500 หลังคาเรือน พื้นผลทางเกษตรกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอ้อย มันสำปะหลัง และนาข้าว จะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่

ตลอดจนเป็นการดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ในขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง พร้อมเป็นการเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้