Uncategorized

ร้อยเอ็ด.. เททองหล่อรูปเจ้า”ปู่กุดเป่ง” อ.โพนทอง *ชาวโพนทองก็มีความเชื่อว่า ศาลกุดเป่งหรือศาลเจ้าปู่กุดเป่งที่ตั้งอยู่บ้านเกษตร ต.แวง อ.โพนทอง เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์

ร้อยเอ็ด..
เททองหล่อรูปเจ้า”ปู่กุดเป่ง” อ.โพนทอง
*ชาวโพนทองก็มีความเชื่อว่า ศาลกุดเป่งหรือศาลเจ้าปู่กุดเป่งที่ตั้งอยู่บ้านเกษตร ต.แวง อ.โพนทอง เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ โดยเชื่อว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อันเป็นอมตะ สิงสถิตอยู่ วิญญาณนี้เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษชาวบ้านแวง ซึ่งเป็นวิญญาณนักต่อสู้ นักปกครองโดยยึดพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ถือได้ว่าเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ อันควรกราบไหว้บูชา ดังนั้นชาวโพนทองจึงจัดให้มีพิธีกรรมบวงทรวงดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเป็นประจำของพุธแรกเดือนหกทุกปี

**วันนี้ (5 ธ.ค.2561) เวลา 09.09 นาที นายสุระทิน ดนัยตั้งตระกูล พร้อมนายฉัตรฉัย สารเสวก ร่วมกับชาวบ้านแวง อ.โพนทอง ทำพิธีพรามห์บวงสรวงเทพยดา ณ.หอประชุมศาลเจ้าปู่กุดเป่ง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด..มีเจ้าคณะอำเภอโพนทองประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อจัดทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพระยาไชยสุนทรหรือ(ญาพ่อปู่ กุดเป่ง)ที่ชาวบ้านเรียกกัน เพื่อให้ลูกหลานได้กราบสักการบูชาและยังเป็นการแสดงความรัก ความกตัญญู และความผูกพันของชาวบ้านต่อบรรพบุรุษ และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ซึ่งนำมาสู่ความมั่นคงของชุมชน

***นายสง่า จันทร์ตา นายช่างหล่อชำนาญงาน สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปกร กล่าวว่า สำริด หมายถึง โลหะประสมทองแดงชนิดหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะแปรผันหลากหลาย ปกติมีดีบุกเป็นส่วนประกอบหลัก แต่บางครั้งก็มีธาตุอื่น ๆ เช่นฟอสฟอรัส, แมงกานีส, อะลูมิเนียม หรือ ซิลิกอน สัมฤทธิ์เป็นโลหะที่แข็งแรง และเหนียว การใช้สัมฤทธิ์นับว่ามีนัยสำคัญต่ออารยธรรมทางด้านความเชื่อว่า จะสัมฤทธิ์ผลทางด้านต่างๆ ด้านเดช-โชคลาภ-ค้ำคูณ-สำเร็จ-
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน