Uncategorized

อำเภอกุดชุมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

“อำเภอกุดชุมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

ที่ลำห้วยบงน้อย บ้านคำก้าวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09,30 น นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยในวันนี้ได้นำจิตอาสา 904 วปร.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันลอกคูคลอง รื้อผักตบชวา เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาด พัฒนาตกแต่งภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม และเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนพร้อมความสัมพันธ์อันดีงามกับหน่วยงานราชการต่างๆอำเภอพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ พร้อมกันนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ ในการเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันอีกด้วย

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว