Reporter&Thai Army

พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร.มอบหมายให้ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จัดรถดับเพลิงของหน่วย ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่,เทศบาลเมืองแพร่ กอ.รมน.จว.พ.ร.,จำนวน ๒ คัน ออกพ่นละอองน้ำโดยใช้หุ่นยนต์ดับเพลิงLUF๖๐ จำนวนน้ำที่ทำการพ่น ๑๖,๐๐๐ ลิตร

เมื่อ ๐๖๑๑๐๐ -๐๖๑๒๐๐ก.พ.๖๒ พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร.มอบหมายให้ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จัดรถดับเพลิงของหน่วย ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่,เทศบาลเมืองแพร่ กอ.รมน.จว.พ.ร.,จำนวน ๒ คัน ออกพ่นละอองน้ำโดยใช้หุ่นยนต์ดับเพลิงLUF๖๐ จำนวนน้ำที่ทำการพ่น ๑๖,๐๐๐ ลิตรเพื่อลดหมอกควัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ วงเวียนน้ำพุ หน้าสวนหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จบภารกิจเหตุการณ์ปกติครับ

https://youtu.be/MJUK7V6aJG4