Uncategorized

นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือและวันมวยไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือและวันมวยไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าเสือ การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธี ณ บริเวณลานปูนหน้าศาลพระเจ้าเสือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง