Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

# สนภ.3 สรุปผลการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าน้อย #

# สนภ.3 สรุปผลการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าน้อย #

วันที่ 6 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.

-สรุปผลการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าน้อย ระยะทางรวม 7,600 เมตร (ตั้งแต่บริเวณสะพานคอนกรีตบ้านดอนไชย ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึงบริเวณแม่น้ำปิง สะพานคอนกรีต บ.สบแม่ข่า ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่)

โดยมี…นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ,รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด, รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบโครงการฯ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่