ข่าว โคราช ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง  

6 มีนาคม 67 ที่ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้งและปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยภัยภัยแล้ง พร้อมถังบรรจุน้ำอุปโภค บริโภค ตามที่ ทหารบก ดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการ ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกันทั่วประเทศ และกองทัพบกได้กระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” และปล่อยขบวนรถ ร่วมกันหน่วยงานภาคี ในระดับภูมิภาค ที่กองบัญชาการกองทัพบกในวันนี้

โดยในปีนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมบูรณาการดำเนินโครงการฯ ณ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5, การประป่าส่วนภูมิภาค สาซานครราชสีมา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง และปล่อยขบวนรถ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

โดยทั้ง 10 ศูนย์ จัดเตรียมรถน้ำในการช่วยเหลือจำนวน 98 คัน พร้อมทั้งให้ประสานกับส่วนส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการในการช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงสำหรับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในอัตราเข้าร่วมการตรวจความพร้อมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนมีความร่วมมือ และความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประซาชนได้อย่างทันท่วงที และเต็มขีดความสามารถ

ภาพข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดนครราชสีมา