ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวพัทยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เมืองพัทยา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุฯ ในสถานศึกษา

6 มิถุนายน 67 ที่ห้องประชุมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเยาวชนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก พร้อมด้วยผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เข้าร่วมพิธี

ดร.ณัฐมน อาจทรง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทยนั้นเป็นภาวะวิกฤติหนึ่งที่มีผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความเสี่ยงต่อสุขภาพเด็กแรกเกิด การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และการทอดทิ้งทารกฯลฯ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากตัววัยรุ่นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกต้องและปลอดภัย และไม่มีวิธีการปฏิเสธหรือสื่อสารต่อรองเรื่องที่จำเป็นต่อชีวิตทางเพศของตน

รวมถึงปัญหาช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ครูและผู้ปกครองนักเรียนยังไม่เปิดกว้างในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ และมีท่าทีที่จะทำโทษเมื่อเปิดเผยเรื่องเพศวิถี ตลอดจนปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น และเยาวชนจึงหันไปพึ่งพาสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นอันตรายรอบด้าน ปัญหาสื่อที่ยั่วยุต่อการมีเพศสัมพันธ์ เช่น สื่อลามกอนาจาร การถูกล่อลวง การละเมิดทางเพศ ทำให้วัยรุ่นตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงได้ง่าย เป็นต้น

เก่ง ณ สงขลา รายงาน