ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ด ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่ อปท.

5 กรกฎาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงาน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,675,300 บาท

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขอรับการสนันสนุนงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติบรรลุผลได้ และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างแท้จริงต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน