ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าบูชาปฐมาจารย์ แด่พระราชธรรมมานุวัตร

6 กรกฎาคม  2567 ณ มณฑปพระราชธรรมานุวัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดรัอยเอ็ด พระราชพัชรญาณมุนี หรือหลวงปูทองอินทร์ กตปญโญ เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุง อำเภอศรีสมเด็จ เป็นประะธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารประชุมสัมมนา “สังฆสามัคคี”ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประกอบด้วยพระพรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) พระเมธีวัชราภรณ์ ,รศ,ดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก

โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เป็นวันครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และเป็นวันครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันละสังขาร 6 กรกฎาคม 2560 รวมศิริอายุ 83 ปี 64 พรรษา และพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารประชุมสัมมนา “สังฆสามัคคี” เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุม จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และกิจการของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยใช้งบประมาณจากคณะสงฆ์ และศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์ ทั่วประเทศ


ในพิธี พระราชพัชรญาณมุนี หรือหลวงปูทองอินทร์ กตปญโญ เป็นประธานเจิมเสาเอก เสาโท อาคารประชุมสัมมนา “สังฆสามัคคี” หลังจากนั้นพระพรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) นำคณะสงฆ์คณะใหญ่ จำนวน 101 รูป บิณฑบาตร รอบมณฑลพิธีมณฑปพระราชธรรมานุวัตร เสร็จแล้ว พระราชพัชรญาณมุนี หรือหลวงปูทองอินทร์ กตปญโญ เป็นองค์แสดงสัมโมทนียกถา ให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้สดับ เรื่อง การทำบุญ ทำทาน และการรักษาใจ เป็นเสร็จพิธี
สมนึก บุญศรี  รายงาน