Uncategorized

นราธิวาส’’ ปลื้มความรักเยาวชนนักศึกษา ห่างไกลยาเสพติดเข้าใจเพศสัมพันธ์ห่างไกลเอดส์

นราธิวาส’’ ปลื้มความรักเยาวชนนักศึกษา ห่างไกลยาเสพติดเข้าใจเพศสัมพันธ์ห่างไกลเอดส์

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด เข้าใจเพศศึกษา ห่างไกลเอดส์ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของไทย เพราะการติดโรคทางเพศสัมพันธ์นั้นได้ชี้ให้เห็นถึง การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้ ดังนั้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนเรื่องเพศ เป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างถูกต้องเหมาะสม และป้องกันไม่เพียงแต่ปัญหาพฤติกรรมทางเพศเท่านั้น ปัญหายาเสพติดซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สังเกตได้จากคดีจำนวนของกลางเครือข่ายการแพร่ระบาดซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกด้านที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากที่หลงผิดเข้าสู่วงเวียนของกลางค้ายาและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น สร้างความ รู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม เช่นการลักขโมยชิงทรัพย์วิ่งราวและก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมายจึงมีการรณรงค์จากหลายภาคส่วนให้ทุกคนตระหนักถึงความร้ายแรงของยาเสพติดที่ไม่ต่างจากมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมซึ่งทุกคนที่ทุกคนต้องช่วยกันป้องกันและให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้ตระหนักและและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติดเข้าใจเพศศึกษาห่างไกลเอดส์ขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาจำนวน 150 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากยาเสพติดและเอดส์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายมะรีเป็ง หะยีสาและ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส
นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าว เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในเยาวชนรักตัวเองและห่างไกลจากสิ่งเสพติด ฝึกทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่น เช่น การวางตัวการคบเพื่อนการคบเพื่อนต่างเพศการรู้จักปฏิเสธเป็นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และสิ่งเสพติด

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807