Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมวกนิรภัยตามโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมวกนิรภัยตามโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
วันที่ 5 กันยายน 2561 08.30 น. ที่หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการมอบหมวกนิรภัย โครงการผ้าป่าหมวกนิรภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัย ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา เพื่อการเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยกันอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยกันเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัย (กองทุนหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสาเกตนคร) เพื่อจัดหาหมวกนิรภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้ประชาชนมีการสวมหมวกนิรภัยการเพิ่มมากขึ้น และช่วยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน สรุปยอดบริจาคเงิน จำนวน 978,342 บาท หมวกนิรภัย 999 ใบ ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดสรรหมวกนิรภัยให้กับทุกอำเภอเพื่อมอบให้กับประชาชน ในงานทอดผ้าป่าหมวกนิรภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,999 ใบ โดยยอดเงินในโครงการฯ คงเหลือ 879,342 บาท ได้นำมาสู่การจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของผู้ขับขี่ และเพื่อนร่วมทาง


///////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด