Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการตามปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการตามปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการขับเคลื่อนตัวชี้วัด


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการตามปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดสามารถใช้โปรแกรม PADME (อ่านว่า แพท-มี) ได้อย่างถูกต้อง


นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบถึงความสำคัญของการนำโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดกระทรวงมหาดไทย มาใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ และพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรของจังหวัด และอำเภอ ฝึกปฏิบัติงานจริงในระบบ เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวมถึงตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในอำเภอและเจ้าหน้าที่จำนวน 150 ราย โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 5 กันยายน 2561 จำนวน 75 ราย รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 6 กันยายน 2561 อีกจำนวน 75 ราย โดยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

///////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด