Uncategorized

คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกันนายอำเภอบางกรวยนำคณะเข้าเยี่ยมเยียนคนป๋วยติดเตียงและนำสิ่งของมามอบช่วยเหลือ

คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกันนายอำเภอบางกรวยนำคณะเข้าเยี่ยมเยียนคนป๋วยติดเตียงและนำสิ่งของมามอบช่วยเหลือ
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย
พร้อมด้วย รองนายก ทต.ปลายบาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ทต.ปลายบาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลปลายบาง อสม. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง เพื่อดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 15 ราย ดังนี้

1.นายสุรศักดิ์ แซ่ตั้ง
อายุ 41 ปี รถชน,ผ่าตัดสมอง,เดินไม่ได้9ปี
2.นายพุฒ โถน้อย
อายุ 86 ปี ชรา,กระดูกเสื่อม,เดินไม่ได้
3.นางสมใจ โมรา
อายุ 52 ปี เส้นเลือดในสมองแตก,ซีกขวาอ่อนแรง
4.นายชิ้น สุขยวง
อายุ 89 ปี ชรา
5.นางนวล ขำท้วม
อายุ 78 ปี กระดูกพรุน,เดินไม่ได้(ขอรถวีลแชร์)
6.นางสุนี ศิริสัมพันธ์
อายุ 86 ปี ชรา,ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
7.น.ส.สุจิตรา บัวแสง
อายุ 41 ปี ผู้ป่วยHiv
8.นางมาลัย ยมทอง
อายุ 75 ปี เดินไม่ได้ 14 ปี
9.นายแสวง จิตปิยมิตร
อายุ 70 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรง
10.นายจำนงค์ บัวแดง
ประสบอุบัติเหตุ,เดินไม่ได้
11.นายบุญเชิด คิดคิ้ว
อายุ62 ปี ประสบอุบัติเหตุ,โรคเสก็ดเงิน
12.นางนวล ขำท้วม
อายุ 77 ปี ข้อเข้าเสื่อม
13.นางเฉลียว ลิลา
อายุ 83 ปี เดินไม่ได้
14.นายมล ลิลา
อายุ 81 ปี ชรา
15.นายสาย ปี่ทอง
อายุ 76 ปี อัมพฤก
โดยดำเนินการตามโครงการ ” คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน ” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยให้นายอำเภอต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ประกอบการและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี