Uncategorized

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่ ตรวจสอบและเร่งรัดติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่
ตรวจสอบและเร่งรัดติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
เวลา 11.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ออกตรวจเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน “ (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ของอำเภอบางกรวย เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ พัฒนา/แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงลานตลาดนัดชุมชนวัดศรีประวัติ หมู่ที่ 1 ตำบลปลายบาง ดำเนินการร้อยละ 90
2.โครงการฝึกอาชีพทำขนมทองม้วน และขนมข้าวแต๋น หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง ดำเนินการแล้วเสร็จ รอส่งเบิก

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี