Uncategorized

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางกรวย ผู้ประกอบการ และพ่อค้า ร่วมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางกรวย ผู้ประกอบการ และพ่อค้า ร่วมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการทึ่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
การดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 33 ราย ประกอบด้วย
1. ประเภทอาหาร จำนวน 23 ราย
2. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 3 ราย
3. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 2 ราย
4. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 3 ราย
5. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 ราย