Uncategorized

จังหวัดสระแก้วเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน

จังหวัดสระแก้วเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน


(5 ก.ย.) ที่ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคนและชุมชน โดยจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน พร้อมจัดทำฐานข้อมูลของคณะกรรมการและที่ปรึกษา ศยชตำบล เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
นางผดุงพร ใจแสน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กละเยาวชนจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล (ศยช) โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำหน้าที่ให้ชุมชนมีพลังขับเคลื่อนตามกรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน 5 ด้าน 1.การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 2.การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น 3.การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 4.การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน 5.การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน พร้อมด้วยยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ปี เรื่องการอำนวยความยุติธรรมมีเป้าหมายในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงกฎหมายซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจังหวัดสระแก้วมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 65 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน