Uncategorized

ถนนสายตำบลคำป่าหลายไปอำเภอหว้านใหญ่เป็นหลุม หลังแจ้งผอ.วิชัย พลอยกลม ไปได้ไม่นาน ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารซ่อมให้แล้ว.

ถนนสายตำบลคำป่าหลายไปอำเภอหว้านใหญ่เป็นหลุม หลังแจ้งผอ.วิชัย พลอยกลม ไปได้ไม่นาน ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารซ่อมให้แล้ว…ขอขอบคุณครับ.