ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. “MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019”

มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. “MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019”

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในนามภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวเชียงใหม่ ภายในงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “MED CMU 60th Anniversary EXPO 2019” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาโดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธี ฯ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ งานวินิจฉัยและการรักษา
โรคภัยต่าง ๆ รวมถึงได้รับความรู้ของการดูแลสุขภาพ การป้องกันภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค การมีสุขภาวะที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนและส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง