Reporter&Thai Army

” เราจะเดินไปด้วยกัน ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ พบปะชาวบ้าน รับฟังปัญหาคลายทุกข์ชุมชน….

” เราจะเดินไปด้วยกัน ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ พบปะชาวบ้าน รับฟังปัญหาคลายทุกข์ชุมชน….

กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 

 

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินงานของ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” และพบปะพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านปากน้ำปอย ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้มีนโยบายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำพื้นที่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และจิตอาสา จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ระดับตำบล อำเภอ เพื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รับทราบปัญหา และรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้เสริม และให้บริการขั้นพื้นฐาน เป็นต้น โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั่วทั้ง๑๙๖ อำเภอของ 17 จังหวัดภาคเหนือที่รับผิดชอบแล้ว

 

สำหรับการตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” ณ บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 บ้านปากน้ำปอย ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เห็นความพร้อมในการปฏิบัติงานของชุดฯ อำเภอวังทอง ตั้งแต่การจัดกำลังร่วมกันปฏิบัติ ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง มีนายอำเภอวังทอง, ปลัดศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่อำเภอ ฝ่ายตำรวจ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรวังทองและสถานีตำรวจภูธรแก่งโสภา ฝ่ายทหาร มีผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 3 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 3 พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสา นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ที่ดินและเจ้าหน้าที่องค์การไฟฟ้า ร่วมในชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับเรื่องร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข หรือยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งปัญหาใหม่ต่างๆ ที่ประชาชนมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ จากนั้นได้เดินทางไปบ้านของนางไพรัช คำพินิจ เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาเรื่องการติดตั้งระบบน้ำประปา และระบบไฟฟ้า ซึ่งนางไพรัชฯ ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้จากการเข้าติดตามแก้ไขปัญหาให้นางไพรัชฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ได้เห็นรอยยิ้มและแววตาที่ปลาบปลื้มใจของเจ้าตัว ในการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือของชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ นับเป็นการสร้างความสุข ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “การเดินเข้าหาประชาชน” เพื่อรับฟังและแก้ไขความเดือดร้อนแบบบูรณาการ อย่างแท้จริง