Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด ประดับเข็มวิทยฐานะและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 53

จังหวัดร้อยเอ็ด ประดับเข็มวิทยฐานะและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 53
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประดับเข็มวิทยฐานะและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 53 ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่การเสริมสร้างสมรรถนะคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากผู้สำเร็จการศึกษาอบรมให้ความสนใจ ตั้งใจรับฟังการบรรยาย การซักถามปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 100 คน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประดับเข็มวิทยฐานะและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อไป
/////

 

 

คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด