Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับ ปลัดอำเภอประจำตำบลทุ่งนางาม, จนท.ศูนย์ดำรงค์ธรรม อ. ลานสักจนท.ตร.อ.ลานสัก , เกษตรอำเภอลานสัก กำนัน ต.ทุ่งนางาม,จนท.อบต.ทุ่งนางาม ร่วมกันลงไปปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ – ๐๖๑๐๐๐พ.ย. ๖๑ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับ ปลัดอำเภอประจำตำบลทุ่งนางาม, จนท.ศูนย์ดำรงค์ธรรม อ. ลานสักจนท.ตร.อ.ลานสัก , เกษตรอำเภอลานสัก กำนัน ต.ทุ่งนางาม,จนท.อบต.ทุ่งนางาม ร่วมกันลงไปปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ ของ อ.ลานสักเพื่อเข้าไปรับฟังและแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่ จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๓๐คน ณ ศาลาประชุม บ้านหนองผักบุ้ง หมู่๖ ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย