จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระดับจังหวัดและผู้บริหาร อปท. ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยในระดับพื้นที่


จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระดับจังหวัดและผู้บริหาร อปท. ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยในระดับพื้นที่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เทศบาล เมื่อเช้าวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ขั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต. เทศบาลตำบลทุกแห่ง โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำ อปท.ทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำที่ประชุมว่า ทุก อปท.จะต้องมีจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ โดยจะต้องมีการฝึกทบทวน อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ พร้อมทั้งการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องอาศัยความพร้อม ทั้งความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือตัวเอง ก่อนที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถเผชิญเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ซึ่งหลังจากนี้ จะได้มีการรวบรวมจิตอาสาภัยพิบัติแก้ไขไฟป่าและหมอกควันทุกอำเภอ ทุกท้องถิ่น ทุกชุมชน ในการเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีจิตอาสารวมทั้งจังหวัด กว่า 160,000 คน เช่น จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของหวัดเชียงราย ได้มีนโยบายเร่งด่วนคือ มีการป้องปรามไม่ให้มีการเกิดไฟในป่า มีการแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการเผาวัชพืชและการเผาทุกชนิดให้แก่ประชาชนได้รับรู้ โดยเฉพาะจิตอาสาภัยพิบัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริง มีความรู้ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม (ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย) และระยะเผชิญเหตุ และระยะฟื้นฟู สร้างความยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกคนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
07/01/63

,