ร้อยเอ็ด/… จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุม “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563”


ร้อยเอ็ด/…
จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุม “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563”

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด.
วันนี้ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 นนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2561 โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมดังต่อไปนี้
1. ที่ประชุมรับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
2. ที่ประชุมรับทราบ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากใายเลขาว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 15 กันยายน 2562 เสนอความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักพิจารณาและเสนอความเห็น ได้รายงานข้อเสนอความเห็นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดที่ รอ 0023.4/19261 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
3. ที่ประชุมรับทราบ เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักสำหรับการประชุม จำนวน 4 ครั้งต่อปี

4. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เทศบาลตำบลปอภาร เทศบาลตำบลเกาะแก้ว เทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ และเทศบาลตำบลมะอึ โดยคณะกรรมการร่วมกันเสนอ เสนอแนะแนวทาง และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

,