Uncategorized

องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง จ.นราธิวาส จับมือกับศูนย์เครือข่ายตำบลแว้ง จัดโครงการปั่นยกครัว ทัวร์ชุมชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง จ.นราธิวาส จับมือกับศูนย์เครือข่ายตำบลแว้ง จัดโครงการปั่นยกครัว ทัวร์ชุมชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลแว้งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสุขภาวะชุมชนสำนัก 3 จัดโครงการปั่นยกครัว ทัวร์ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 300 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคและสนับสนุนบุคคลต้นแบบที่จะเป็นผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายการออกกำลัง สุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมครอบครัวและกิจกรรมทัวร์ชุมชน
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง กล่าวว่ กิจกรรมปั่นจักรยานทัวร์ชุมชนตำบลแว้งระยะทาง 10 กิโลเมตร สังคมแบ่งปัน ชุมชนมีสุข มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็นจุดที่หนึ่ง ที่มัสยิดบ้านกูวา 5 คน และ มัสยิดบ้านเจ๊ะเหม 5 คน พร้อมร่วมกันทำอาสาทำดีเพื่อสังคม โดยการทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดทั้ง 2 แห่ง รณรงค์การจัดการขยะนักปั่นทุกคนร่วมกันรณรงค์การเก็บขยะตั้งแต่ประตูทางเข้าสนามกีฬาจนถึงแยกลูโบ๊ะมือแฆ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักความสะอาด เป็นการกระตุ้นให้ชาวตำบลแว้งรักการออกกำลังโดยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและคนที่เรารัก และร่วมกันอาสาทำดีเพื่อตำบลแว้ง

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807