Uncategorized

ปราจีนบุรี สุดยอดขบวนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแห่เทียนพรรษา สาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ประกวด ธิดาแสงเทียนชนะเลิศ!!

ปราจีนบุรี สุดยอดขบวนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแห่เทียนพรรษา สาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ประกวด
ธิดาแสงเทียนชนะเลิศ!!

เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้
กำลังจะผ่านพ้นไปในแต่
ละพื้นที่มีการแห่เทียน
พรรษากันอย่างคึกคัก
สวยงาม

ที่วัดราษฎร์
เจริญศรัทธาธรรม
ต.กรอกสมบูรณ์
อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี ซึ่งพระครู
วิสุตศีลคุณ รองเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัด ได้ชักชวน
ญาติโยมที่มีความประสงค์จะนำเทียน
พรรษามาถวายพระที่วัด
ซึ่งโยมบางคนบ้านอยู่
ใกล้-ไกลขอให้นำเทียน
ใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
มาแทนรถยนต์ เพราะ
ญาติโยมนำรถยนต์ส่วน
ตัวมาเพื่อจะแห่เทียน
รอบพระอุโบสถยุ่งยาก
เพราะที่วัดคับแคบไม่
สะดวก ขอให้นำมอเตอร์
ไซค์พ่วงข้างมาแทนจะ
ได้สะดวกรวดเร็ว ทุกคน
พอมีกันอยู่แล้ว และได้รับการตอบรับจากญาติ
โยมในระแวกใกล้เคียง
เป็นอย่างดี

 

 

โดยการนำ
รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
มาตกแต่งประดับประดา
พอสวยงามตามกำลัง
ศรัทธามีรถมอเตอร์ไซค์
พ่วงข้างมาร่วมขบวนแห่
เทียนพรรษากว่า 50 คัน
สร้างความประทับใจแก่
ญาติโยมกันทุกคนสวย
และแปลกตาดี ที่วัด
ศรีบุญเรือง (บ้านเลียบ)
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเก่า โดยนาย
พรประสิทธิ หนูแก้ว
นายก อบต.จัดแห่เทียนพรรษา 13 ขบวน รำวงย้อนยุคและมีการประ
กวดธิดาแสงเทียน โดยให้แต่ละหมู่บ้านส่งสาวงามเข้าร่วมประกวดธิดาแสงเทียนเพื่อความสนุกสนานสามัคคีในหมู่บ้านซึ่งจัดขึ้นทุกปี ปีนี้มีสาวงามส่งเข้าประกวด 10 สาวงาม
โดยให้คะแนนจากแต่ง
กายสวยงาม

 

หนึ่งในสาว
งามที่เข้าประกวดธิดา
แสงเทียน นส.ซาราห์
บาเดอร์ อายุ 19 ปีลูก
ครึ่งไทย-เยอรมัน แม่เป็นคนไทยพ่อเป็นชาวเยอรมัน คุณแม่อรวรรณ
บาเดอร์ เดินทางมาจาก
เยอรมันเพื่อมาแห่เทียน
พรรษาที่บ้านเกิด พอรู้ว่าที่วัดบ้านเกิดมีการแห่
เทียนและประกวดธิดา
แสงเทียน ก็ส่งลูกสาว
ร่วมสนุกด้วย ผลการ
ตัดสินจากคณะกรรม
การทั้ง 3 ท่าน ตัดสินให้
นส.ซาราห์ บาเดอร์ เป็น ผู้ชนะเลิศแต่งกายสวย
มารยาทดี ได้รับมงกุด
และสายสะพายธิดาแสง
เทียนประจำปีนี้ไปครอง
นส.ซาราห์กล่าวว่ารู้สึก
ดีใจที่ได้ร่วมสนุกในการ
ประกวดในครั้งนี้คนไทย
น่ารักทุกคน…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…