Uncategorized ข่าว ยโสธร

คณะสงฆ์ติดตามความก้าวหน้าตึกสงฆ์อาพาธ”

“คณะสงฆ์ติดตามความก้าวหน้าตึกสงฆ์อาพาธ”

ที่ห้องประชุมปาเรสโก โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. พระครูโรจนธรรมจารี เจ้าอาวาสวัดประชาชุมพล และคณะสงฆ์อำเภอกุดชุม จำนวน ๑๖ รูปประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลกุดชุม เรื่อง ความก้าวหน้าในการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ นายสง่า อยู่คง สาธารณสุขอำเภอกุดชุมและแพทย์หญิงนันทิยา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุมได้ร่วมกันชี้แจงให้ข้อมูลในการดำเนินการว่า

เดิมห้องประชุมปาเลสโกแห่งนี้เป็นตึกสงฆ์อาพาธ จากการระดมทุนผ้าป่า สมัยโรงพยาบาล ๑๐ เตียง ที่ผู้ป่วยมีความแออัด เมื่อได้รับงบประมาณจากรัฐ สร้างตึก เป็นโรงพยาบาล ๓๐ เตียง จึงปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องประชุมปาเรสโกในปัจจุบันการนอนรักษาของพระภิกษุในโรงพยาบาลกุดชุม ให้พระภิกษุพักที่ห้องพิเศษ เพื่อเป็นสัดส่วนแต่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมากจำนวนห้องพิเศษไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้พระภิกษุ ได้พักรักษา ปะปนกับคนทั่วไป ไม่เป็นสัดส่วนและไม่สะดวกกับการทำกิจของสงฆ์พระครูโรจนธรรมจารี และคณะสงฆ์อำเภอกุดชุม จึงดำริก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ จำนวน ๕ ห้อง บริเวณข้างตึกผู้ป่วยใน มีห้องโถงประดิษฐานพระพุทธรูป สวดมนต์ ไหว้พระ ให้พระภิกษุ และญาติโยมโดยใช้งบประมาณส่วนตัวประมาณ๒ล้านบาทไม่ใช้งบราชการ โดยส่วนหนึ่งได้งบจากการจัดงานวิ่งการกุศล แล่นม่วนๆ ชวนเอาบุญ งานกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอกุดชุมวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ หลังหักค่าใช้จ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้มอบสมทบการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
กราบนมัสการ พระครูโรจนธรรมจารี และคณะสงฆ์อำเภอกุดชุม ที่ได้เมตตาเป็นผู้นำในการพัฒนาโรงพยาบาลกุดชุม ทุกยุค ทุกสมัย ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อตั้ง โรงพยาบาลกุดชุม พ.ศ.๒๕๒๓ -ปัจจุบัน. สร้างศรัทธา สร้างโรงพยาบาล สร้างบ้านรักษาคนเจ็บป่วย

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน