Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.32) พื้นที่ อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป.ร่วมกับ นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ปลัดอาวุโส อ.ห้างฉัตร หน. ส่วนราชการ จนท. อบต.หนองหล่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อ 070900 มี.ค. 62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.32) พื้นที่ อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป.
ร่วมกับ นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ปลัดอาวุโส อ.ห้างฉัตร หน. ส่วนราชการ จนท. อบต.หนองหล่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำคลองสวยน้ำใส” ณ ลำน้ำแม่ไพร บ้านล้อง หมู่ 2 ต.หนองหล่ม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 โดยขุดลอกลำน้ำแม่ไพร กำจัดผักตบชวา และวัชพืช พร้อมทั้ง ได้รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติปลูกจิตสำนึกสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่