ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เตรียมการประชุม(CG)ณโนนรัง!!!

ร้อยเอ็ด-เตรียมการประชุม(CG)ณโนนรัง!!!

วันที่(7​มีนาคม​2562)เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่CM.เข้าร่วมประชุมโดยในครั้งนี้cg.ทุกท่านจำนวน จาก 9 หมู่บ้านเข้าร่วมฟังนโยบายอย่างพร้อมเพียงกันฯ
เพื่อแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดเตรียมไว้ฯ

ุสถานที่ประชุมที่ ณ.รพ.สต.บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์ชมรมอสม.สสอ.รอ รพ.สต.บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด