Reporter&Thai Army

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ อำเภอตากฟ้า และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ มีการบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น. ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ อำเภอตากฟ้า และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ มีการบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ไทย วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่เกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยยายและผลงานของรัฐบาล และ ทบ. นำไปสู่การมีส่วนรวมของประชาชน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๔๒๐ คน โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้าเป็นประธาน ณ ห้องประชุม อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์